مرکز آموزش فنی و حرفه ای یاسوج

نتایج آزمون نوزدهم مهرماه ۲

آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2دلباز نسبسیمینجهرم1389/07/1948مردود
صدرا رایانه کار ICDL  درجه 2راستگوپریوشراستگو1389/07/19غغائب
نیک بینرایانه کار ICDL  درجه 2ربیعیپیمانمحمدقلی1389/07/1956قبول
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2رحیمی زادهساراعلی1389/07/1932مردود
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2رشیدیانامینظهراب1389/07/1944مردود
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2رضانژادمحمد طاهرتیمور1389/07/1948مردود
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2رضاییفرزانهسید ابراهیم1389/07/1928مردود
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2رضاییمریمبیژن1389/07/19غغائب
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2رضوی مطلقنجیمهسید زواره1389/07/19غغائب
نیک بینرایانه کار ICDL  درجه 2روئین تنعلیمحمد جعفر1389/07/19غغائب
رسام رایانه کار ICDL  درجه 2روان سالارآمنهعابدین1389/07/19غغائب
صدرا رایانه کار ICDL  درجه 2رهیانمریمفریبرز1389/07/1972قبول
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2زارعسودابهعبدمحمد1389/07/1968قبول
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2زمان پورسعیدهیدالله1389/07/1924مردود
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2سامان پورزهراعبدالله1389/07/1952قبول
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2سجادیسیده ساراسید حمدالله1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2سلیمانیراضیهچوپان علی1389/07/19غغائب
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2سلیمانیعاطفهقمصور1389/07/1960قبول
رازیرایانه کار ICDL  درجه 2سیاوش کیشحسیناله کرم1389/07/1928مردود
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2شفیعیمیلادمحمد تقی1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2شهودفرزبیدهپورمند1389/07/1944مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2صابر سرمورفریبامهدی1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2صادقیفتانهپرویز1389/07/1944مردود
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2صدرپورفاطمهموسی1389/07/1984قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2طاهرپور سی سختمریمجهانگیر1389/07/1936مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2طاهرپور سی سختنازنینجهانگیر1389/07/1956قبول
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2طهماسبی نژادبنت الهدیعباس1389/07/1956قبول
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2ظفرمندسحرفضلعلی1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2عبدالیحجتفیضل الله1389/07/1940مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2عزیزیعلیهوشنگ1389/07/19غغائب
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2عسکرینرگسهوشنگ1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2علی پورراضیهغلامرضا1389/07/1948مردود
دانشوران رایانه کار ICDL  درجه 2علی پوررقیهخدابخش1389/07/1972قبول
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2عوض زادهافسانهسید علی اکبر1389/07/1956قبول
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2عوض زاده مهریانصدیقهمحمد تقی1389/07/1952قبول
نیک بینرایانه کار ICDL  درجه 2غلام پورجوادعبدعلی1389/07/1924مردود
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2فرپورشیواعلی1389/07/1928مردود
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2فروزان زادهسیدعبدالرحیمعبدالعظیم1389/07/1928مردود
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2فروغی زادهمهینکیامرث1389/07/19غغائب
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2فهیمیساراقلی1389/07/1960قبول
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2قربانیالهامعلی1389/07/1936مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2لاهوتی نژادنازیلاابراهیم1389/07/19غغائب
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2مؤدبمهنازسبزعلی1389/07/1968قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2محمد طاهریحمیدهولی1389/07/1956قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2محمدیسارااسلام1389/07/1956قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2محمدیسحراسلام1389/07/1964قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2مرادی خلف آبادحمیدهنجف1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2معینیمرضیهعلی1389/07/1932مردود
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2موسویسید محمد جوادسید جلال1389/07/1932مردود
صدرا رایانه کار ICDL  درجه 2موسویفاطمهسید مصطفی1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2موسویمریمجعفر قلی1389/07/1920مردود
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2موسوی جهان آبادزهرامحمد1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2میر گوشهاحمدسید بهراد1389/07/1960قبول
نیک بینرایانه کار ICDL  درجه 2نادریمحمدمراد1389/07/1960قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2نجاتی سوقفاطمه الساداتسیدعبدالحمید1389/07/1940مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL  درجه 2نوری علی آبادصدیقهگودرز1389/07/19غغائب
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2نیک نیازهراخدارحم1389/07/19غغائب
اسمارایانه کار ICDL  درجه 2نیکخوی تنهاطاهرهکاظم1389/07/19غغائب
آلمارایانه کار ICDL  درجه 2ورمزیارسمیرامحمد باقر1389/07/1940مردود
نیک بینرایانه کار ICDL  درجه 2ولدی یاد کوریعلیحسنعلی1389/07/1964قبول
خیام رایانه کار ICDL  درجه 2هاشمیزهرهسید نعمت الله1389/07/19غغائب
دانشجو رایانه کار ICDL  درجه 2هاشمیان مندجمیلهعبدالرضا1389/07/1968قبول
آلمارایانه کار ICDL  درجه 2هوشمندیفرشاداردوان1389/07/1932مردود
آلمارایانه کار ICDL  درجه 2یزدان پناهمریمعبدالله1389/07/1944مردود
خیام رایانه کار ICDL درجه 1ارجمندشهنازباقر1389/07/1937/50مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1ارجمندفرشتهمحمود1389/07/19غغائب
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1اسدپورمهین تاجنصراله1389/07/19غغائب
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1اکبرپوررضانجفعلی1389/07/19غغائب
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1اکبرپورمیلادعسکر1389/07/19غغائب
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1ایزدیانسحرشیراحمد1389/07/1947/50مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1برهانیمینامحمد طاهر1389/07/1940مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1بهروزپور دهنوفهیمهحسن1389/07/1940مردود
خیام رایانه کار ICDL درجه 1پرندوارمهنازمحمد حسین1389/07/19غغائب
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1پروهعبدالکریمحمزه1389/07/1960قبول
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1پیشواطاهرهحبیب الله1389/07/1952/50قبول
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1تقوی دوستزهراعلی حداد1389/07/1945مردود
اسمارایانه کار ICDL درجه 1چرخ اندازجوادجهان1389/07/19غغائب
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1حسن پورسیده زهراسید عبداله1389/07/19غغائب
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1حسنیزینبافضل1389/07/1945مردود
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1حسنی شرف آبادناهیدحمزه1389/07/1947/50مردود
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1حسین پورمریمجهانباز1389/07/1962/50قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1حسینیسیده معصومهسید جعفر1389/07/1972/50قبول
اسمارایانه کار ICDL درجه 1حسینیمرضیهفریدون1389/07/1947/50مردود
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1حسینی شرف آبادزهراعلیداد1389/07/1945مردود
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1حسینی شرف آبادکلثومحمزه1389/07/1980قبول
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1حسینی مطلقفاطمهستار1389/07/1932/50مردود
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1خشنودی زادهالهامقدرت الله1389/07/1957/50قبول
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1دانشوریزهراخیرالله1389/07/1965قبول
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1داورزهرافایز1389/07/19غغائب
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1داوودیسیده زهراسید برزین1389/07/1932/50مردود
اسمارایانه کار ICDL درجه 1راستیانی منشمهینکرم1389/07/1935مردود
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1روئینفاطمهایمان بخش1389/07/19غغائب
اسمارایانه کار ICDL درجه 1روستاجمیلهبندر1389/07/1930مردود
نیک بینرایانه کار ICDL درجه 1زارعکاظممحمد1389/07/1957/50قبول
خیام رایانه کار ICDL درجه 1زنده پورسید عنایت اللهسید عزیز الله1389/07/1950قبول
نیک بینرایانه کار ICDL درجه 1سعیدی نیاحمیدمحمود1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL درجه 1شهبازیکورشعلیرحم1389/07/1950قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1عبدلیسید معصومهسید کرمالله1389/07/1947/50مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1غلامی ده برآفتابمرضیهعبدالرضا1389/07/1945مردود
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1محمدیسارااسلام1389/07/1922/50مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1محمدیسحراسلام1389/07/1940مردود
رازیرایانه کار ICDL درجه 1محمدیشهرامسرخاب1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL درجه 1مرادیمیناماندنی1389/07/1950قبول
دانشجو رایانه کار ICDL درجه 1مصطفوی یوسف آبادفاطمهعلی اکبر1389/07/1922/50مردود
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1مقدمامین اللهقدرت الله1389/07/1937/50مردود
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1ناطقیفاطمهعبداله1389/07/19غغائب
خیام رایانه کار ICDL درجه 1نجاتیحامدعنایت الله1389/07/19غغائب
دانشوران رایانه کار ICDL درجه 1نجاتیحمیدعنایت الله1389/07/1957/50قبول
خیام رایانه کار ICDL درجه 1نجاتیهادیعنایت الله1389/07/19غغائب
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1نصرتی ناصرآبادکاظمرضا1389/07/1967/50قبول
امیر کبیر رایانه کار ICDL درجه 1نیکزادآذردختنعمت اله1389/07/19غغائب
اسمارایانه کار ICDL درجه 1نیکزادمهوشاسفندیار1389/07/190مردود
خیام رایانه کار ICDL درجه 1یزدانپناهفهیمهالخاص1389/07/1947/50مردود
صدرا رایانه کار MS WORDباباپورحسینکورش1389/07/1934مردود
امیر کبیر رایانه کار حسابداری مالیآوریحمیدحمداد1389/07/1936/70مردود
امیر کبیر رایانه کار حسابداری مالیرفیعی غضنفرخانیمجتبیحجت اله1389/07/19غغائب
ستاره روبان دوزجهانفکرراضیهاسمعیل1389/07/190بدون کلید
نیک بینشهروند الکترونیکی (E-CITIZEN)اسدیمهدیرمضان1389/07/1947/50مردود
نیک بینشهروند الکترونیکی (E-CITIZEN)یاریان تل زالیفرشادمحمد1389/07/1957/50قبول
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2اتابکفرشیدجعفر1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2افروزاحمدعلی شیر1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2پای برجامحسننقی1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2پرکوکعلیرشید1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2جمشیدیاسماعیلحسن علی1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2رزم جوابوالقاسمفریدون1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2رستمیغلامرضابیژن1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2رشیدی جهان آبادذبیح الهداراب1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2شغیع نژادجاویدرحیم1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2شفیعیانپیمانپرویز1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2عباسیانسید امین الهکرامت1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2عبدالیرحیمسیف اله1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2عبدی پورسید صادقعبدال1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2عنایتیاناسماعیلخداکرم1389/07/190بدون کلید
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2فرهی اصلحسینبمونعلی1389/07/19غبدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2قیونیمالکرهبر1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2گوهریسید عبدالمطلبزبیر1389/07/19غبدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2لشکرمنشجلالسبزعلی1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2مسلمی نیکومحسنمحمد1389/07/19غبدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2موسویسید حمیدداود1389/07/19غبدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2موسوی فرازسید قائمفیض اله1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج فرز کار CNC درجه 2نجفیمحمد مهدیبهار1389/07/19غبدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکآذرسالار1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکخاتونبیت اله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکدلبرغظنفر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکرودابهغظنفر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکزینبناصر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکسعیدهابراهیم1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکسودابهسالار1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکصدیقهرستم1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکمهرآفرینمحمد قلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2اتابکیسکینهابولحسن1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2پور اتابکفریدابراهیم1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رومیناپریوشعلی اصغر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رومیناحمیدهعلی محمد1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رومینافاطمهعسکر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رومینافریدهعلی اصغر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2ره انجامزهراکرامت1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2ره انجامفاطمهحشمت اله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهافسانهحمداله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهپروینعلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهزرینحمداله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهزینبعلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهصغراعبداله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهفریدهعلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهکوثرشرمت اله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهکوکبعلی پناه1389/07/19غغائب
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهلیلاعبداله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهنرگسغلام حسین1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهنرگسعبداله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2رهیدهنسرینغلام حسین1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2زمانیمرضیهرشید1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2شاهدیفریباعلی برز1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2شکوه آزادیزهراکیامرث1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2ضیافتیپری نازعلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2عباسی نژاد  نصر آبادمعصومهعلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2قنبریرضیهعباسقلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2کوچکی شاه مختارمرضیهمحمد1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2مسعودیسعیدهامراله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2مسعودیشهلارسول1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2نظری مطلقزینبغلام حسین1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج قالی باف درجه 2نظری مطلقفرشتهغلام حسین1389/07/19غغائب
نیک بینکاربر رایانهتقوی پورمجتبیعلی1389/07/1936مردود
نیک بینکاربر رایانهخشنودی مقدمفرزادموسی1389/07/1950قبول
نیک بینکاربر رایانهیاریان تل زالیفرشادمحمد1389/07/1934مردود
نیک بینکاربر نرم افزار اداریخشنودی مقدمفرزادموسینامشخصغبدون حوزه
اندیشه کارور AUTOCADبصیریناهیدقربانعلی1389/07/19غغائب
خیام کارور AUTOCADجعفریافشینصالح1389/07/19غغائب
نیک بینکارور Corel  Drawتقوی پورمجتبیعلی1389/07/1960قبول
نیک بینکارور Corel  Drawجهانبازی زادهفرزانهقربانعلی1389/07/1952قبول
نیک بینکارور Corel  Drawعابدی مطلقزینباله کس1389/07/19غغائب
نیک بینکارور Corel  Drawقربانی ناصرآبادمحسنحبیب الله1389/07/1940مردود
نیک بینکارور FLASH MXاسدیمهدیرمضان1389/07/190بدون کلید
نیک بینکارور FLASH MXجهانبازی زادهفرزانهقربانعلی1389/07/190بدون کلید
نیک بینکارور FLASH MXعابدی مطلقزینباله کس1389/07/19غبدون کلید
اسماکارور شبکه اینترنتاتابکداوودعلیرضا1389/07/19غغائب
اسماکارور شبکه اینترنتسیاوشیاسحاقمحمدقلی1389/07/19غغائب
اسماکارور شبکه اینترنتعلیپور منصورآبادگوهرحمداله1389/07/19غغائب
اسماکارور شبکه اینترنتملک حسینیسید مهدیخداکرم1389/07/1975قبول
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)الوندی مقدممسیحصدراللله1389/07/1912مردود
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)بخشنده پورصفرولی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)پیراسته کیشجلالسپهدار1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)توکلمحمدآقا میر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)جامعسعیدعلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)حیدریمحمودعلیقلی1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)دیانتی پورمختارلهراسب1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)رحیمیرضااسحاق1389/07/19غغائب
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)رحیمیمهدیفرامرز1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)رزم پورعلی فتحلهراس1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)رفیعی پورداریوشحجت الله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)سوریهادیمحمود1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)صالحیخدارحمنورمحمد1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)صحرانوردعزیزعلی آقا1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)صیادحامدالله داد1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)عیسی پور کارگربهروزخسرو1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)فضلی پورحمیداحمد1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)قادریعلی اکبرجهانگیر1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)قربانیخداقلیباباخان1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج کمک بنای سفت کار (درجه 2)گلستانیابراهیمشیرخان1389/07/19غغائب
روژانگلدوز ماشینیبخششزهراناصر1389/07/19غغائب
روژانگلدوز ماشینیحریم نژادسکینهبهادر1389/07/1952/50قبول
روژانگلدوز ماشینیحیدریزهراعلی1389/07/195مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریبهشت پورمسعودعبدالحسین1389/07/1957/50قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریپروانهمحمدلطف اله1389/07/1970قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریجهانبازیاسماعیلسلیمان1389/07/1965قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریحسینی مطلقسید علیحبیب1389/07/1950قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریرزم خواهمحسنمحمد قاسم1389/07/1977/50قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریستارحشمت الهفضل اله1389/07/1940مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریسیارهمحمدعلی سینا1389/07/1950قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریسیناسعیدعلیداد1389/07/1932/50مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریشجاعی پوررحیمصالح1389/07/1955قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریصفریرضاغلامحسین1389/07/1952/50قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریفرهی زادهنبی الهچوپان1389/07/1927/50مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجاریمهرمحمدیسیامکخدابخش1389/07/1940مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش گازخانگی وتجارییزشیرمهدینادعلی1389/07/1940مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2پرکاوشمجتبیرحیم1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2راز جویانعبدالعظیمصیدال1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2رحمانی دوستابوالفضلعلی بینا1389/07/190بدون کلید
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2رحمتیمحمد امینسپهدار1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2رخشائیانعبدالهجابر1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2رضائی نیکعمارکهزاد1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2روشن دلمحسناحسان1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2سادت پورفیض الهطهماسب1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2عسکریانفریدامراله1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2کرم نیامحمدنصراله1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2کرمی کالوسفرشادشاعفو1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2گلستان فرصادقخدارحم1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2لطفی کوشکحمیدخدامراد1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 2وفاداریان اصلمحمدحسنقلی1389/07/190بدون کلید
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2آرامشیعقوبلطفعلی1389/07/1927/50مردود
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2رحمتیمحمد امینسپهدار1389/07/1957/50قبول
مرکز شماره  یک یاسوج لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2وفائی پورابوالفتحقلی1389/07/19غغائب
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهجعفری محمد ابادحمیدهنعمت اله1389/07/1950قبول
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهحسن زادهپروانهمحمد رحیم1389/07/19غغائب
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهخسروانی تواناافتابحاتم1389/07/1933/29مردود
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهدادیانالههمصطفی1389/07/196/70مردود
ستاره مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهرفیعی رودبالیکوثرشهباز1389/07/19غغائب
ستاره مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهرمضانیسودابهامان اله1389/07/1930مردود
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهعبدی پورشهدخترضا1389/07/1920مردود
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهفرزامیان زادهافسانهسید فضل اله1389/07/1960قبول
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهمحمدی برز ابادنسرینعبد الحسین1389/07/1946/70مردود
دیانا مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهمعرفتمرضیهعلی1389/07/19غغائب
ستاره مهارتهای سالم زیستناکبریالههسیاوش1389/07/1983/30قبول
ستاره مهارتهای سالم زیستنباقرپورنصرآبادعلیامریمملک حسن1389/07/19غغائب
ستاره مهارتهای سالم زیستنباقرپورنصرآبادعلیامریمملک حسن1389/07/1973/30قبول
ستاره مهارتهای سالم زیستنباقریانزهراگل محمد1389/07/1980قبول
دیانا مهارتهای سالم زیستنپایدارلیلاعلی1389/07/1933/29مردود
ستاره مهارتهای سالم زیستنحسینی بیارهزینبولی1389/07/1986/70قبول
دیانا مهارتهای سالم زیستنخسروانی تواناافتابحاتم1389/07/19غغائب
دیانا مهارتهای سالم زیستنروپوشطیبهغلامرضا1389/07/19غغائب
دیانا مهارتهای سالم زیستنروشناسرویاخدابخش1389/07/1960قبول
ستاره مهارتهای سالم زیستنصادقی حبیب آبادپروینخورشید1389/07/1986/70قبول
ستاره مهارتهای سالم زیستنصداقتمحبوبهمهدی1389/07/19غغائب
ستاره مهارتهای سالم زیستنصداقتمحبوبهمهدی1389/07/19غغائب
دیانا مهارتهای سالم زیستنعلی پور تل زالیسمیهقدرت اله1389/07/19غغائب
دیانا مهارتهای سالم زیستننوریاننرگساله قلی1389/07/19غغائب
روژاننازک دوز زنانه درجه 2اردشیر پورفاطمهاسداله1389/07/1941مردود
روژاننازک دوز زنانه درجه 2رامیانبلقیسمحمدزمان1389/07/19غغائب
روژاننازک دوز زنانه درجه 2رضاییسیده کبریسید مطاء1389/07/1976/90قبول
روژاننازک دوز زنانه درجه 2عزیزیفاطمهاحمد1389/07/19غغائب
خانه  عمران نقشه بردار درجه 1رمضانی مهریانسجاداحمد1389/07/1955قبول
آپادانانقشه کش و طراح به کمک رایانهاقبال خوبکرمبیت اله1389/07/19غغائب
خانه  عمران نقشه کش و طراح به کمک رایانهانصاریمرتضیکوروش1389/07/1934مردود
آپادانانقشه کش و طراح به کمک رایانهپیوند اصلامیدحمد اله1389/07/1924مردود
رسام نقشه کش و طراح به کمک رایانهحمید نسبحمیدعلی1389/07/1926مردود
آپادانانقشه کش و طراح به کمک رایانهعارف زادهصدیقهاله بخش1389/07/19غغائب
آپادانانقشه کش و طراح به کمک رایانهعلی پورمحبوبهغلام رضا1389/07/19غغائب
آپادانانقشه کش و طراح به کمک رایانهکرمی حسن ابادداریوشاله قلی1389/07/19غغائب
آپادانانقشه کش و طراح به کمک رایانهلطیفی پوریوسفیزدان بخش1389/07/19غغائب
رسام نقشه کش و طراح به کمک رایانهموسویمحمد رضاپرویز1389/07/19غغائب
رسام نقشه کش و طراح به کمک رایانهنجفیامیرخدابخش1389/07/1930مردود
مرکز شماره  یک یاسوج نقشه کشی ساختمان 2مسلمی نیکومحسنمحمدنامشخصغبدون حوزه
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)حسن پورروح الهمحمدحسین1389/07/1956/40قبول
آموزشگاهنام استانداردنام خانوادگینامنام پدرتاریخ آزمونامتیازوضعیت
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)حسن پورروح الهمحمدحسین1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)خالوئیعلیعلی جان1389/07/1930/80مردود
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)رکابدارعلیرضااحمد1389/07/1959قبول
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)زارع نصرابادرسولعلی1389/07/1953/80قبول
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)سیاوشی مقدمعلی حسنیداله1389/07/19غغائب
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)عزیزیعلی حسینعلی ناز1389/07/1956/40قبول
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)فردوسیانیحمزهکهزاد1389/07/1953/80قبول
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)فلسفیانحسینعلیداد1389/07/1953/80قبول
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)قمریمحمد علیعلی پنا1389/07/1948/70مردود
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)قنبریانعلیامراله1389/07/1928/20مردود
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)قیطاسیحمیدمسعود1389/07/1946/20مردود
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)کمالی مطلقعبدالکریمابراهیم1389/07/1948/70مردود
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)گودرزی نسبفردینعلی1389/07/1961/50قبول
مرکز شماره  یک یاسوج ورقکار(نازک کار)(صنایع)موسوی کیاامیدحسین1389/07/1953/80قبول
دیانا هنردرخانهبازیاری خنگیرحیمهعین اله1389/07/1916مردود
دیانا هنردرخانهصادقی بلداجیتهمینهگشتاسب1389/07/19غغائب
دیانا هنردرخانهفصیح فردزینباسلام1389/07/1956قبول
دیانا هنردرخانهمحرابیازیتاعلی مراد1389/07/19غغائب
دیانا هنردرخانهیاورپیرامنیزهمامورولی1389/07/1972قبول